Produk Takaful

 

 

 

 

ETIQA Harmoni

                                                        Mohon Illustrasi

ETIQA Harmoni

 

Harmoni ialah pelan simpanan yang menawarkan elemen perlindungan dan simpanan untuk keperluan kewangan masa hadapan anda. Ia merupakan pelan fleksibel yang membantu untuk mengukuhkan perlindungan kewangan keluarga anda.

 

Di bawah pelan ini, Jumlah Asas Dilindungi dibayar sekiranya Kematian dan Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal berlaku kepada Orang Dilindungi semasa tempoh sijil. Tambahan lagi, pada akhir tempoh sijil, anda akan menerima nilai terkumpul di dalam Dana Pelaburan Peserta (DPP) dan lebihan daripada Dana Risiko Peserta (DRP), jika ada

 

 circle12_gray.gif

Manfaat Mesra dibayar jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh

 circle12_gray.gif

Jumlah sumbangan tahunan yang akan dibayar akan menentukan amaun perlindungan yang diperolehi

 circle12_gray.gif

Nisbah sumbangan bagi simpanan adalah lebih apabila kontrak meningkat

 

 

 Contoh Illustrasi

 

 

 

ETIQA Sarjana

 

ETIQA Sarjana       Mohon Illustrasi

 

Merupakan pelan takaful keluarga yang menawarkan penyediaan tabung pendidikan anak beserta perlindungan yang komprehensif bagi kedua-dua anak dan pembayar untuk jangkamasa pertengahan dan panjang

 

 circle12_gray.gif

Manfaat Asas dibayar jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh kepada peserta (Anak)

 circle12_gray.gif

Jumlah sumbangan tahunan yang akan dibayar akan menentukan amaun perlindungan yang diperolehi

 circle12_gray.gif

Nisbah sumbangan bagi simpanan adalah lebih apabila kontrak meningkat 

 

 

 Contoh Illustrasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQA Prima

 

ETIQA Prima              Mohon Illustrasi

 

Satu pelan istimewa dengan pulangan berjadual serta kebebasan mutlak dalam perancangan semasa, pendidikan, umrah dan ziarah, melancung, pelaburan dan sebagainya

 circle12_gray.gif

Jumlah perlindungan sepenuhnya akan dibayar dalam tempoh kontrak berkuatkuasa sekiranya berlaku kematian.

 circle12_gray.gif

Sekiranya berlaku hilang upaya kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran

 circle12_gray.gif

Manfaat Survival - Setiap 3 tahun bermula dari akhir tahun ketiga kontrak, 10 % dari amaun perlindungan berdasarkan pulangan pelaburan 4 %.

 circle12_gray.gif

Atas apa juga sebab, sekiranya tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam 'Peruntukan bukan lucut hak' untuk meneruskan penyertaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQA Warisan

ETIQA Warisan       Mohon Illustrasi

 

Etiqa Warisan merupakan skim takaful yang memberikan faedah simpanan dan perlindungan yang membolehkan anda merancang kewangan demi kesejahteraan anda dan generasi akan datang

 circle12_gray.gif

Membolehkan perlindungan diteruskan sehingga umur 88 tahun dimana sumbangan boleh ditamatkan apabila peserta berumur 55, 60 atau 65 tahun.

 circle12_gray.gif

Di akhir tempoh kontrak jumlah Akaun Peserta akan dipulangkan bersama perkongsian keuntungan daripada Akaun Peserta dan lebihan Akaun Khas Peserta

 circle12_gray.gif

Penyertaan kanak-kanak berumur dari 6 bulan dibolehkan dengan perlindungan hingga ke tahap RM200,000

 circle12_gray.gif

Sekiranya berlaku hilang upaya kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran

 

 

 

ETIQA Sakinah       Mohon Illustrasi

 

 

 

ETIQA Sakinah

 

Video :

Streaming , Download

Etiqa Sakinah merupakan skim takaful yang memberikan faedah perlindungan bagi pasangan, iaitu dua individu dalam satu plan yang sama

 circle12_gray.gif

Pasangan bermaksud suami dan isteri, ayah dan anak atau ibu dan anak

 circle12_gray.gif

Terdapat dua jenis plan iaitu;

Etiqa Sakinah 1

Menyediakan perlindungan dan simpanan

Etiqa Sakinah 2

Menyediakan perlindungan sahaja

 

 circle12_gray.gif

Melalui pelan ini jika salah seorang daripada peserta mengalami kematian atau keilatan kekal menyeluruh, maka manfaat akan diberikan kepada waris dan pelan akan ditamatkan

 circle12_gray.gif

Melalui pelan ini, pembayar telah menyediakan satu bentuk 'hibah' kepada peserta yang lain jika musibah berlaku kepada beliau

 

i.e Seorang ayah dan anak menyertai pelan ini, jika musibah menimpa kepada ayah, maka anak/keluarga akan mendapat manfaat yang dinyatakan dalam mod sekali gus.

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQA Ehsan

 

ETIQA Ehsan           Mohon Illustrasi

 

Etiqa Ehsan memberikan perlindungan yang tinggi dengan kadar sumbangan yang rendah. Tiada unsur simpanan atau nilai tunai kerana sumbangan didermakan ke dalam Akaun Khas Peserta untuk memaksimumkan perlindungan.

 circle12_gray.gif

Manfaat kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh di sepanjang tempoh penyertaan sehingga tamat tempoh takaful.

 circle12_gray.gif

Tempoh perlindungan dan sumbangan adalah sama iaitu dalam pilihan tempoh gandaan 5 tahun dari serendah 5 tahun hinggalah 30 tahun

 circle12_gray.gif

Sumbangan terendah ialah RM360 setahun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Video :

Takaful Motor

Streaming , Download

  

 

ETIQA Motor

ETIQA Motor              Mohon Illustrasi

 

Melindungi peserta bagi kerosakan atau kehilangan kepada kenderaan dan liabiliti kepada pihak ketiga dalam keadaan berikut

 circle12_gray.gif

Perlanggaran atau terbalik yang tidak disengajakan

 circle12_gray.gif

Pelanggaran atau terbalik disebabkan oleh kerosakan teknikal

 circle12_gray.gif

Perlanggaran atau terbalik disebabkan oleh haus dan lusuh

 circle12_gray.gif

Kerosakan akibat hentaman oleh objek yang terjatuh dengan syarat tiada berlaku banjir, taufan, hurikan, ribut, badai, letupan gunung berapi, gempa bumi, tanah runtuh atau lain-lain konvulsi alam semula jadi.,

 circle12_gray.gif

Kebakaran, letupan atau kilat

 circle12_gray.gif

Kehilangan disebabkan oleh kecurian

 circle12_gray.gif

Perbuatan niat jahat

 circle12_gray.gif

Dalam perjalanan termasuk memuat atau memunggah melalui;

- Jalan raya, rel,jalan air pendalaman.

- Jalan laut lepas merentasi selat diantara Pulau Pinang dan tanah besar.

 circle12_gray.gif

Kematian atau kecederaan anggota yang dialami oleh pihak ketiga

 circle12_gray.gif

kerosakan harta benda akibat kemalangan disebabkan oleh penggunaan kenderaan peserta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQA MilikKu

ETIQA MilikKu    

 

Sebuah pekej produk 4 dalam 1 yang memberi perlindungan ke atas pemilik rumah, aset dan barang-barang bernilai. Pekej ini juga memberi perlindungan ke atas kematian atau keilatan kekal yang disebabkan oleh kemalangan.

 

Pekej ini merangkumi kombinasi produk individu berikut;

 

circle12_gray.gif

Takaful Pemilik Rumah

circle12_gray.gif

Takaful Isi Rumah

circle12_gray.gif

Takaful Semua Risiko

circle12_gray.gif

Takaful Kemalangan diri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIQA Kemalangan Diri

ETIQA Kemalangan Diri 

 

Menyediakan perlindungan bagi kemalangan diri bagi mana-mana orang perseorangan yang berumur diantara lapan belas (18) hingga enam puluh lima (65) tahun dan juga perlindungan berkelompok untuk organisasi, syarikat, sekolah dan institusi pengajian tinggi.

Manfaat yang diberikan melalui skim ini merangkumi perkara berikut;

 

circle12_gray.gif

Kematian akibat kemalangan

circle12_gray.gif

Hilang Upaya/Kecacatan

circle12_gray.gif

Hilang Upaya Sementara Menyeluruh (Manfaat Mingguan)

circle12_gray.gif

Hilang Upaya Sementara Separa (Manfaat Mingguan)

circle12_gray.gif

Perbelanjaan Perubatan

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

ETIQA Mesra

Sinergi Majikan - Pekerja (TEES)

ETIQA Milikku

 

ETIQA Sarjana

Barakah

Motor

 

ETIQA Warisan

Barakah Plus

Kebakaran

 

ETIQA Prima

Mutiara

Kemalangan Diri

 

ETIQA Sakinah

Khairat Keluarga

Pemilik Rumah Kediaman

 

ETIQA Ehsan

Keluarga Bertempoh

Liabiliti Awam

 

MRTA

Hospital & Pembedahan

Risiko Peralatan

  

 

Wang

 

 Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan

Kecurian

 

 Manfaat Indeminiti Kemalangan 

Jaminan Kejujuran

 

 Manfaat Hospital

 

Semua Risiko

 

 Manfaat Bertempoh

 

Pampasan Pekerja

 

 Manfaat Penyakit Kritikal 

Pampasan Pekerja Asing

 

 Manfaat Pengecualian Pembayar

.

Semua Risiko Kontraktor

 

 Manfaat Tabungan Tambahan

Marin Kargo

 

 Manfaat Pendapatan Keluarga

 

 

 

 

 

 

 

                               

copyright (c) 2007 Khanz Enterprise All rights reserved.

administrator @ takaful.com.my